Ranking of the papers with high impact

Total  1904 Records  Total  96 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
200903127 Effect of application of urea-urease inhibitor on grain yield and N use efficiency of wheat WANG Gui-liang,XIAO Yan-bo,YE You-liang,LI Huan-huan,SHANG Yun-feng,BAI Bo,MENG Yun-tong 2009,27(3):- 2653
200903136 Effects of soaking seeds with different chemical substances on wheat germination and seedling growth under water stress YUAN Xue-liang,YANG Chun-lei,ZHOU Jian-bin 2009,27(3):- 2363
200903143 Analysis on change characteristics of agricultural climate resources in Guanzhong under global warming condition CAI Xin-ling,GAO Hong-yan,WANG Fan-qiang,WU Su-liang,LEI Xiang-jie 2009,27(3):- 2332
200903103 Study on harvesting high quality roughage in corn field of the ecotone between agriculture and animal husbandry in Northeast China——Effects of detasseling and defoliating on yield and corn straw feeding value JIN Ying-hua,ZHOU Dao-wei,JIANG Shi-cheng,CHEN Qian-lei 2009,27(3):- 2305
200903105 Effects of different covering materials on tilth soil temperature and maize emergence LI Rong,ZHANG Rui,JIA Zhi-kuan 2009,27(3):- 2223
200903139 Effects of exogenous GA3 and ABA on tobacco(Nicotiana tabacum L.) plant growth and development and endogenous hormone contents in meristem ZHOU Ji-hua,YANG Tie-zhao,GONG Qiao-ling,YANG Zhi-xiao,DOU Xian-wu 2009,27(3):- 2220
200903118 The influence of SP on the runoff yield and sediment yield on loess slope NIU Jun,ZHAO Xi-ning,WU Pu-te,HUANG Jun,ZHANG Yong-yong 2009,27(3):- 2208
200903149 Analysis of ecological vulnerability in Xinjiang based on its landscape pattern HUANG Ying,BAO An-ming,LIU Hai-long,FENG Xian-wei,YANG Guang-hua 2009,27(3):- 2193
200903113 Coupling effect of water and nitrogen on cotton yield and water use efficiency in different patterns of drip irrigation under film mulching LI Pei-ling,ZHANG Fu-cang,JIA Yun-gang 2009,27(3):- 2178
200903107 Effects of different planting density on the growth and fertility of thermo-sensitive male-sterile line in flax ZHANG Jian-ping,DANG Zhan-hai,LU Peng,WANG Li-min,ZHAO Li 2009,27(3):- 2165
200903111 Analysis of the hereditability of drought resistance characteristics of winter wheat ZHANG Wen-ying,LIU Bin-hui,PENG Hai-cheng,LI Ai-guo,LI Yu-qin 2009,27(3):- 2157
20140101 Effects of mulching timing, pattern and color of plastic film on soil moisture and water use efficiency of potato MAI Zi-zhen1, SHE Ping1, MAI Juan2, WANG Yong3, ZHOU Hao-lei1, MI Zhi-ming1, LU Jun-wu1, JIN Xue-ping1 2014,32(1):1-10 2150
200903147 Early warning for grain production based on GIS——A Case Study in Northeast China LI Zhi-bin,CHEN You-qi,YAO Yan-min,SHI Shu-qin 2009,27(3):- 2138
200903112 Effects of water and fertility spatial coupling in rootzone soil of winter wheat on root growth and activity LI Kai-feng,ZHANG Fu-cang,QI You-ling 2009,27(3):- 2113
200903121 Restoration effect of soil moisture content under woodlands in Xi''an region in wet year LI Yu-qin,ZHAO Jing-bo 2009,27(3):- 2113
20140117 Research progress of soil-water dynamics model applied in SPAC system WU Shan1,2, MO Fei2, ZHOU Hong1,2, BATOOL Asfa2, ZHAO Hong3, DENG Hao-liang1,2, CHEN Ying-long4, XIONG You-ai2, ZHANG Heng-jia1 2014,32(1):100-109 2101
200903125 Research on characteristics of spatial distribution and availability of soil potassium forms under long-term fertilization in the dryland of the Loess Plateau LI Fang-lin,HAO Ming-de,LI Yan-min,GAO Chang-qing 2009,27(3):- 2091
200903104 Spatial-temporal variability of soil hardness and effect of soil hardness on other soil properties in rotary tillage in Guanzhong farmland JIAO Cai-qiang,WANG Yi-quan,LIU Jun,ZHAO Jia-rui,SONG Xiao-yan 2009,27(3):- 2085
200903152 《干旱地区农业研究》参考文献著录格式 2009,27(3):- 2073
200903124 Studies on engineering properties of soil-retaining dam on heavy sitty loess ZHANG Shen-qiang,ZHU Shou-jun,LIU Yu-lan 2009,27(3):- 2069